25.0 angstproducerende forhold

Angstproducerende forhold 

Nr. 25.0


Den mest udbredte lidelse er angst. Dertil kommer de mange, som har en udviddet angstfølelse, da de har angst for angstanfald.  

Angst for angsten opstår ved at man ikke tricker på den oprindelige angst, men får angst for, at man skulle blive angrebet af angstanfaldet. Kvinder siges, ifølge undersøgelser, at have en lidt højere frekvens af den accelerede "angst for angst" angstfølelse. 


Årsagerne til denne forskel kan være mange især fremkommer angst og bekymring indenfor det sociale område. Det fører for vidt at behandle dette område her.


Artiklen er stillet til rådighed af

psykolog Henrik C. Krarup. 

Artiklen findes kun på psyke.dk

Redigeret 03.01.2019

 

Mænd går på ingen måde fri for angst. 

De kan have andre måder at tackle angst på. Eksemplevi er mænd gode til at udskyde problemer, hvis de ikke synes at være helt aktuelle. Når de endelig konfronteres med angstens objekt, søger de de hurtige løsninger som f.eks. overspringshandling. Typiske overspringshandlinger er handlinger, som søger at undgå at behandle de behandlingsværdige forhold.


Overspringshandlingerne er lette at udføre, og kan give en andet at tænke på. Vi kender nogle af dem, som f.eks. alkohol, ikke at være mentalt tilstede osv. De køber sig en smule ro og afstand fra problemerne.

Angst for ikke at slå til, dvs præstationsangst, er vanskelig for mændene at klare alene, Da mænd har nogle forestillinger om, at være stærke- mandlige, som ofte ikke har bund i virkeligheden.


Cure.

Har du mistanke om, at dine handlinger skyldes angst, må du se på, i hvor høj grad denne angst generer dig i dagligdagen, er den ganske enklet for byrdefuld, må du tage dig af sagen. Ved du ikke, hvor meget denne angst generer dig, må du føre dagbog, hvor du kommer ind på hvordan du føler dig.


Du har måske brug for en professionel rådgivning, som går direkte ind i sagen, ikke en vennerådgivning, hvor du lettere kan blive syltet ind i en blanding af fakta og følelser.


Høje forventninger.

Ofte ses det, at der er nogle generelle holdninger, som spærrer vejen for et rimeligt liv. Det er særligt problematisk, hvis du har for høje forventninger. Det, at du til stadighed kræver meget af omgivelserne, kan være en stor belastning, både for dig selv, men også for omgivelserne.


Det kan føre til en permanent utilfredshed, hvor du kan se dig selv som et knarvorrent og surt menneske, som aldrig er tilfreds. Om det er rimeligt at kræve ind, kommer helt an på situationens contekst. Hvad er normalt indenfor den virkelighed vi taler om.


Præstationsangst

Hvis du ikke kan opfylde nogle målsætninger, som dine venner i din omganskreds har nået, eller du mener, at du kunne være en bedre moder/fader/søn, kan du danne  præstationsangst, hvor du producerer angst, fordi du ikke føler dig god nok. Angsten for ikke at kunne præstere det du ønsker, vil bevirke, at du undlager at opstille nogle målsætninger, som muligvis kan føre til fiasko. 


Målene minimeres, så der er sikkerhed for at du får succes. Det kan bringe dig netop i den anden grøft, hvor du søger det perfekte, for at være sikker på, at du er en god moder/fader/barn.


At være perfektionistisk kan i sin værste form føre til ekstrem opførsel og sygdom, i de tilfælde, hvor du får opstillet nogle uopfyldelige mål, eller at de opstillede mål bliver for byrdefulde, så du bryder sammen. Du kan, ved at være perfektionistisk, fremkalde en tilbageholdenhed fra venner og bekendte. 


Angst kan skabe Isolation

Der er mange måder hvor du kan isolere dig. f.eks. Du har ikke lyst til at tale om det, du beder andre om at ordne aftaler mm. Efterhånden mener du, at de andre er bedre til det, hvilket kan være rigtigt, da du har undladt at træne på området. Har du mange af disse områder, hvor du har uddeligeret opgaver, kan isolation, ofte fagligt relateret, opstå.


Hvis du mener at du vil gøre noget dette, må du derfor spring ud i det, ved at gøre ting selv og herunder at være vedholdende i at øve dig, så du kan klare mange forskellige opgaver.


Du kan effektivt bekæmpe angsten, hvis du gradvis søger stadig lidt sværere opgaver, evt. kan du søge hjælp hos en, som fungerer som tovholder, f.eks. en psykolog.


Angst vedligeholdes.

Angsten vedligeholdes ved at du tænker meget på den, og accepterer angst-forholdene. Du kan bekæmpe angsten ved at ignorere den og gå imod målet, og nå målet.


Du kan officielt skjule dig under travlhed.

Du kan få den ærefulde betegnes "fighter" - eller en, som ikke giver op. Denne tendens kan overdrives, så det nærmer sig en form for besættelse for dig. Du vil af al magt søge at opfylde nogle høje mål og herved stille helt unødvendige krav overfor dig selv, målt med omgivelsernes kontekst.


Dine omgivelser har det skidt med denne aktivitet, da perfektionismen er yderliggående og ganske unødvendig i de fleste tilfælde. De kan føle sig presset, og føle, at de ikke er gode nok. Omgivelserne vil hellere have en afslappet mor/partner, selvom der er lidt støv i krogene. De sætter pris på, at tingene fungerer nogenlunde, så der bliver lidt tid til dem.

   

Perfektionisme.-kontrol?

Det er ikke altid, at man selv er klar over, at man lider af perfektionisme, da persfektionisme i sig selv skjuler den direkte angst. Perfektionisten søger igennem perfekte handlinger at sikre sig kontrol, og herved undgås angst for ikke at være god nok.


"Se.... jeg er omsorgsfuld og har styr på mine ting, og derfor god nok". kan du tænke. Det er en meget stærk drivkraft, og kan være vanskelig at ændre, hvis man ikke går målrettet frem med meget små skridt.

Selv med små skridt, kan der i selve processen opstå en mænge vigtige men små spørgsmål, som skal vendes med en med et god oversigt. Årsagen kan ofte et kærlighedssvigt fra opdragelsentiden.


Ansvar kan give trøst.

Det er en dårlig løsning, hvis det er en person, som har tendens til at være perfekt, får et udviddet ansvar. Det giver imidlertid en lettelse for perfektionisten. Du får et nyt ansvarsområde, som giver dig kontrol. Du kan jo altid henvise til det store ansvar du har, hvilket bruger megen af din tid og energi, det accepterer omgivelserne.


Pleje-gen. meget sessourcekrævende- giver evt skyld til omgivelserne- giver stor kontrol

De forpligtelser, som du pådrager dig, f.eks under dække af et pleje-gen, kan hurtigt overstige dine ressourcer, selvom det styrker din selvtillid en stund. Er angst-frustrationen stor, kan du finde på at powershoppe eller på anden måde trøste dig selv, via disse overspringshandlinger. Nogle trøster sig med alkohol eller andre stoffer.


Men der er altid fare for, at de virkelige årsager til din situation vil bryde ud, når du mindst regner med det, da udbruddet normalt kommer, når du har det dårligt eller på anden måde er nede. Jeg taler her om ubehandlede traumer fra fortiden, som kan svække dig, uden at du får et forvarsel.


Det altafgørende er overblik og selvkritik

Du skal sikre dig et godt overblik, thi uden det, kan du ikke vurdere om din situation. Kender du ikke din situation, har du ingen mulighed for at ændre den til det bedre. Situationen bliver derfor stedse værre.

Du er den eneste, som har ansvaret for dig selv og dem, som er afhængig af dig.


Værktøjer.

Hvad jeg skal bruge af værktøj må jeg finde ud af.  Hvorledes skal jeg fremlægge mine forhold overfor en psykolog eller anden ekspert? Har du i de frustrede tider ikke fundet ud af, hvad der specifikt piner dig, må du via samtaler få en udredning.


Find konkrete eksempler på, hvor du bliver bange. Ønsker du en personlig analyse af din situation er, må du træffe en som kan spørge ind til dig på den rigtige måde. Den måde kan du overordnet undgå at sætte dit selvforsvar i aktivitet. Det er her vigtigt, at du er helt ærlig omkring hvordan du har det. Du må endelig ikke foregøgle 

at du er ok.


Psykiske værktøjer anvendt rigtigt, vil gradvis formindske de specifikke problemer, du har fundet frem til. Men du bør selv arbejde med det, og du må ikke overlade det til andre, selvom du og andre mener, at de er bedre til at definere problemer.kan have en del af skylden for at det er gået, som det er gået.

Andre kan hjælpe dig, hvis du tillader det, og ikke er for stolt eller for beskæmmet.home