35B opdragelse2 sex


Opdragelse 2.del 

- om seksuel debut

- om seksualiteten og legens betydning

Af psykolog Henrik Krarup.

red.13.sept.2011


Nr. 35B


Kontaktproblemer - Seksualitet

Har barnet store problemer med at skabe kontakt til det modsatte køn, må der spørges forsigtigt ind til, hvad der sker. Når kontakt endelig er etableret, kan barnet have vanskeligheder med at fastholde denne kontakt. Barnet bør kende kønsrollemønsteret igennem forældrene og kammerater. Da der er store forskelle i det barnet oplever some  forældre-voksen- rollemønsteret og det mønster, som træffes ude blandt kammerater.


Den unge bør gå til en uafhængig rådgivning, for at finde det rollemønster, som svarer til den unges udviklingsniveau. Disse samtaler kan hjælpe til at skabe normer, som placerer sig melle voksen-seksuelle-rollemønster og den mere direkte og ofte lidt ensporede approach, som de unge praktiserer. Det at score, er her et vigtigt element, og de de forskellige metoder, bør gennemprøves.


Disse scoremetoder er noget ganske andet end de teknikker, som kan skabe varige forhold. Det kan også beskrives med udsagnt. "Et er at gå i seng med en pige, et helt andet er at stå op med hende." Der en meget stort udviklingsforskel mellem disse to tilstande. En ung mand kan have et helt forskelligt syn på værdier i modsætning til en ung kvinde.


Den unge mand søger ofte at fremvise, eller fortælle om hvad han kan, hvilke uddannelse han har, hvor stærk hans bil er, og at han kan følge med i den hotteste mode. f.eks. har han den nyeste Iphone, etc. Da unge kvinder har et helt andet vædigrundlag, kan han let blive afvist. De unge kvinder elsker nok at være med på moden, men det de vægter mest, er at få et tæt og trygt forhold. Den personlige kontakt, berøring og at se hinanden i øjnene, betyder mere for hende, end for den unge mand.


Rolle hemninger pga bindinger til forældre, ofte moderen.

Vanskelighedene med kønsidentitet-problemerne kan hidrøre fra mange forskellige situationen. Kontakt problemer til det modsatte køn kan stamme fra, at forældrene mentalt har bundet den unge, så den unges loyalitet primært er hos forældrene (moderen) fordi den unge elsker dem, og tror, at hvis de begynder at se andre, vil det såre moderen, som har stået på pinde for dem hele livet.


De får en dyb skyldfølelse, da de føler, at de vender sig fra moderen, og hermed svigter moderen, dette er særligt aktuelt, hvis moderen er enlig. Moderen kan vide dette, og holder sig lidt tilbage, da hun ved, at han/hun skal skal skabe sit eget liv. Men ikke desto mindre kan den unge automatisk føle, uden at moderen gør noget som helst, en binding. 


Den unge kan tænke meget på forældrenes mulige ønsker, uden at disse overhovedet har haft disse ønsker, eller givet udtryk for ønskerne. Resultatet kan alt i alt udvikle sig til en forældrebinding. Der sker også stor skade hvis der er tale om seksuelle overgreb, hvor store dele af den seksuelle udvikling kan gå tilbage eller hindres i at udvikle sig. Seksualiteten får et andet indhold. Der er ikke tale om en langsom og mild overgang til seksualiteten. Der er ofte vold eller trusler, som er det billede af kærlighed og seksualitet som viser sig for den unge.


At slippe væk. 

Den unge kan for at slippe mentalt væk iværksætte et oprør, og fremsætte meninger, som er det modsatte af forældrenes, selvom den unge inderst inde godt ved, at de gamle har fat i den lange ende. Oprøret kan resultere i handlinger, hvor den unge prøver grænser af. Det er der også noget positivt ved, da de udvikler sig. Har der været seksuelle overgreb, vil det i de fleste tilfælde være positivt, hvis de unge kan komme på højskole, eller efterskole. Er de er meget  pligt-forbundet til faderen eller moderen, vil et ophold skade mere end det gavner.


Grænser. 

Der skal statueres grænser, selvom de unge ikke altid kan se det. Det kan være nødvendigt  med grænser, fordi, det kan give den unge følelsen af, at forældrene holder af dem. Forældrene udtrykker deres kærlighed ved at interessere sig for de unge ved at sætte grænser- samtidig med at husordnen kan opretholdes.


De kan også kaste sig vildt ud i kontakt med det modsatte køn blot for at slippe væk, men også for eksperimentet skyld. Er den unge mindre moden, vil det i mange tilfælde føre til nogle overfladiske bekendtskaber, som netop bærer præg af eksperimenter, hvilket kun er naturligt i ung alder.

 

Mange eksperimenter.

Hvis de unge af forskellige årsager forsætter med deres eksperimenter med masser af partnere, viser det sig ofte, at de har svære blokeringer omkring det at være tilstede i egne følelser og bringe dem videre til partneren. De kan således have mange partnere, uden at at være i stand til at fastholde kontakten i længere tid.

Deres konklussion er ofte, at de endnu ikke har fundet den rette. Ofte er grunden, at de er for umodne til de forhold de forsøger sig på. Dette viser sig klart, når et forhold bliver for ansvarsbetonet, så kobler den unge fra med en eller anden plausibel begrundelse.  Det har vist sig, at den unge lærer langt mere af deres fiaskoer, end af successerne, men forudsætningen er, at den unge har et ønske om at bygge noget op med modparten.


Respekt for den unge.

Respekteres den unge ikke som et lille enestående person, vil barnet heller ikke føle sig velkomment, men i stedet mentalt flygte fra de voksne og evt. trække sig ind i sig selv.


Rollefordelingen 

i den moderne kernefamilie (aftalefamilien) kan være meget uklar, da barnet i mange tilfælde desværre har "hovedrollen".  De er sjældent kompetente til at have denne rolle, og derfor misbruges rollen ofte. De får en dejlig følelse af magt, men det ødelægger.


At give (tillade) dem magt, giver dem modsat også usikkerhed, da de ikke er i stand til at styre denne magt, og samtidig oplever de unge en distance og en usikkerhed. Det kan den unge føle som et kærlighedstab. Vi er inde på nogle individuelle forhold, så det kan være vanskeligt at rådgive omkring, dette uden specifikke oplysninger. Moderens har stor indflydelse, og må medregnes i en eventuel rådgivning. 


Alt er til diskussion.

En stor del af den naturlige respekt, som var integreret i den ældre generation, er blevet kraftigt reduceret på grund af ændringerne i samfundet.

Kvindens personlige frihed er blevet styrket via  kvindens frie erhvervsvalg og p.pillen. Både mandens og kvindens værdinormer, roller og frihed er derfor ændret radikalt. Det giver problemer i opdragelsen, at alt synes at være til diskussion, uanset ældrenes forsøg på at påvirke de unge med deres erfaringer.


Forældrene bestemmer. 

Så længe den unge bor hjemme og forældrene betaler hovedparten af kost og logi, skal forældrene bestemme i sager omkring lommepenge, rengøring og til dels personlig frihed, selvom den unge er fyldt 16 år eller 18 år med de rettigheder, som følger. Dette gælder så længe de bor hjemme.


Skal selv skabe normer. 

Nu skal mange unge, men også voksne selv fremskaffe egne normer. Det gøres ved eksperimenter i leg. Eksperimenter uden leg kræver modenhed og ansvar, og det kan være vanskeligt, hvis der ikke er afsat lege-eksperimenter-tid. Det var lettere førhen, hvor børn og voksne blot skulle kopiere nogle normer. Nu er alt til diskussion. Dette kan virke forvirrende og meget energikrævende, men diskussioner kan ret beset også flytte noget.


At etablere ansvarsområder.

Holder du af dit barn, må du give barnet selvtillid ved at give dem ansvarsområder, og det er vigtigt, at de får lov til at gøre tingene, uden forældrenes indblanding. De kan bagefter komme ind på fejl og mangler eller rådgivning. Måske protesterer barnet, men det kan være af dovenskab eller/og uvidenhed.


Anerkendelse er vigtig.

Hvordan de får motivation til at få den ide? Et af midlerne er, at de for anerkendelse. Behov som bliver opfyldt, ved eget arbejde, giver dem den største tilfredsstillelse. Ofte ses, at de unge slet ikke forstår at man må deles om f.eks. husarbejde, men bliver der lavet husregler, må de nedskrives og overskridelse må behandles med konsekvens, men naturligvis må der ikke pålægges pligter, som overskrider deres evner.


Legens betydning.

For at hjælpe den unge af med deres usikkerhed, og give den unge noget livserfaring, må legen benyttes. Legen styrker på sigt barnets selvstændighed og initiativ samt social forståelse. Legen er psykisk set et frirum, hvor den unge ikke forpligtes med ansvar og alligevel kan de snuse lidt til området.

 

Barnet skal helst eksperimentere uden forpligtende former (legeformer), uden at det kommer galt af sted. De bliver blot klogere, hvis eksperimentet mislykkes. Langsomt som lege eksperimentet udvikler sig, opstår der lyst til at prøve det de gør for alvor. Det er så ikke leg længere, men det går ofte fint, da barnet under legen har eksperimenteret med begrebet ansvar.


Hvis der ikke leges.

Hvis et barn pålægges et ansvar uden at have en rimelig chance for at kunne bære det, vil barnet ikke være i stand til at justere de værdinormer og regler som det senere kommer til at leve efter, når det bliver mere selvstændigt.

 

Sort/hvid holdning. (dikotome holdning)

Senere hen i voksenlivet, vil der opstå en sort/hvid holdning, hvor der handles efter princippet "enten-eller". Årsagen til denne dikotome handling (sort/hvide handling) er at der ikke har været eksperimenteret i tilstrækkelig grad uden ansvar omkring væsentlige områder i barnet liv.


Det er netop barnets mangfoldige erfaringsgrundlag, som det skaffer sig igennem legen, der giver barnet og senere den voksne mod og mulighed for at kunne handle i gråsoner og ikke i sort/hvid områder. Barnet eller den voksne skal helst være i stand til at kunne finde løsninger, som kan ligge imellem to yderpunkter. Det er meget nyttigt at kunne indgå kompromisser i mange af livets forhold. læs mere om sort/hvid holdning her


Manglende psykosocial justering medfører angst og frustration. Reaktionerne på frustrationen ses f.eks. i aggressiv adfærd som vold, mudderkastning mm. Det er et klart tegn på manglende psykisk balance, som kan være fremkaldt af selvværd og selvtillid.


Resume

- Børn/unge ønsker støtte, men vil samtidig afprøve grænser,  hvor er grænsen mellem støtte og indblanding?

- Børn/unge skal derfor have plads til at eksperimentere også i området seksualitet- med rimelighed


- Forældre skal søge at respektere barnet. Der bør laves rimelige kompromisser. dvs Win Win ordninger.


- De unge har behov for at være sig selv, men også at være en familiemedlem. Dette bør tages op med dem, du skal også være i huset. Den som betaler huslejen, må besemme, også hvis barnet er over 18 år.


- Bor de hjemme, skal husorden, pligter opretholdes, det bør de orienteres om


- Legen er ekstrem vigtig, da legen er et eksperimenter uden ansvar. Det giver den dyrebare erfaring


Litteratur: Det dikotome barn (et barn som tænker enten/eller).

Uddrag af bl.a. wa 1319 96 Anthone Wolf. "Jeg må aldrig få noget".