9.C Børn med psykopaten

Børn med psykopaten


Har du et barn med en mand som er psykopat, er psykapatien et særligt problem, både under og især efter en skilsmisse/fraflytning. Psykopaten vil på alle måder anvende sin evne til at fornulere rimeligheden af sine krav og ønsker omkring skilsmissen og børnene.

Hans motivation er en indædt kontrol som han søger gennemført på en skånselsløs og provokerende måde både overfor statsamt og den anden part.


Nr.9c. 


Psykolog Henrik c. p. Krarup

Rev.15. oktober 2018

I artiklerne hvor en psykopat omtales, bliver psykopaten omtalt som en person af hankøn,

da der er lidt flere mandlige psykopater end kvindelige.


Upræcise fornuleringer. Legal ret.

En psykopat vil med stor sandsynlighed benytter enhver upræcis formulden part.eller din advokat fremkommer med, til sin fordel, således at han får mest mulig kontrol og kan nedbryde dit forsvar. Han har legale krav på se sit barn. Han vil om muligt trække sagen i langdrag eller fremkomme med nye sager.


Statsamt.

Statsamt kan ikke altid se, om der er tale om at en af parterne er psykopat. Da psykopatisme er svær at diagnostisere, vil det kun reagere, hvis psykopatens adfærd klart psykopatisk, hvilket psykopaten altid vil undgå. Rådgivningen må gå på de aktuelle begivenheder, som er fremkommet via samtaler. Rådgivningen har svært ved at bringe parterne til en win win aftale. Rådgivningen er ikke en domstol, som kan afsige en dom udfra parternes oplysninger. Disse sager afsluttes ofte via domstolene. Det kan være et langt og sejt træk.

 

Hovedreglen overfor en psykopat, som du har et barn med, er, at du ikke må tabe overblikket eller komme op i det røde felt overfor ham, da det i så fald er endnu lettere for ham at manipulere med dig,og fremhæve dig som ustabil eller endog sindsyg.

Hans styrke er, at han har adgang til at få kontrol over dig via regler om barnets tarv. Han benytter sin legale ret til at se barnet, men søger derigennem at komme stadig tættere på dig, således at du udtrættes og at du i virkeligheden ikke har noget privatliv. Han følger med i alt, og kan udtale, at du misrøgter barnet. Dette lægger et pres på dig, så du ikke kan tillade dig at gå i byen eller træffe nye venner. 


Barnet optræder således normalt som gidsel og kastebold, hvor psykopaten igennem barnet får lejlighed til at kontrollere og udnytte dig, ved at presse dig via barnet. Når han har barnet sker der normalt en bagtalelse af dig, eller barnet udspørges om dine venner og privatliv. det er bl. andet derfor, at overgangen fra far-opholdet til mor-opholdet kan virke traumatisk på barnet. 

---------------------------------------------

Kan psykopaten opdrage.?

Officielt er psykopaten meget empatisk og fremhæver alt det, der kan gøre ham til en god og omsorgsfuld far. Virkeligheden er anderledes, hans opdragelse lider af mangel på personlig nærvær. Det ses ofte, at psykopaten bruger sine slægtninge til at passe barnet. Empati og kærlighed udtrykkes ofte ved store gaver eller dyre indkøb. Skal barnet have en chance for at få en god og kærlig opdragelse er det bedst, at barnet opholder sig mest muligt hos moderen.


De fleste krænkede ved, at psykopaten er ustabil, og at han ikke lader sig binde hverken økonomisk eller ved at påtage sig et ansvar. Han lyver og bryder aftaler. Han lader ikke den krænkede komme tæt ind til sig. Han undgår således intime samtaler, og vedrørende sex er det noget som skal overstås til hans egen tilfredshed.

 

Hans svaghed og styrke

Han har mange, men skilter på ingen måde med dem. En af de største er, at han ikke får svar ved henvendelser, tavshed, kan gøre ham desparat, og muligvis farlig. Han ønsker at føle, at han har kontrol over sig selv og sine omgivelser, har han ikke det, prøver han at få kontrollen. Han kan kontakte f.eks. dig og kræve svar for noget han mener er ukorrekt. Han føler sig stødt over din udtalelse, eller han ønsket at gå til tops med nogle grove løgne om dig, f.eks. kan han sværte dig til som mor, for at få større rettigheder over barnet.


Han kan mene, at bodelingen ikke var god nok etc. Han kerer sig om hvem du omgås, og hvilke indflydelse de har på dine meninger, da han er frygter, at andre vil være kritiske over psykopatens særlige adfærd. Han vil særlig blande sig hvis du har formastet dig til at få en ven. Han ønsker stadig kontrollen og har intet imod at bagtale dig, da han ikke har skam i livet. Det er hans styrke, at han ikke har nogen form for samvittighed eller skam i livet, da han ikke behover at tage hensyn til andres følelser, han kan kæmpe som en tyrker.


Struktur samt aftaler, som han ikke må bøje.

Din hverdag må holdes meget struktureret i lang tid fremover med hensyn til besøgstider, afhentning, økonomi og især med ændringer af aftaler og eventuelle byttedage, samt relationer til barnets anden familieside.


Ovenstående mange krav, kan forståes af de fleste, men det er ikke en almindelig far som skal passe barnet, han vil i barnets navn komme med krav, som ofte betyder, at han har barnet længere en aftalt. Din medmenneskelige indstilling med at hjælpe ham ved at tage nogle dage for ham, bevirker at afstanden mellem jer mindskes, hvilket kan misbruges af psykopatn. Gentage, vær kold og klar dine egne problemer, som han klarer sine.


Du må stå næsten hysterisk fast ved skriftlige aftaler, eller aftaler, og uklarheder omkring bytteordninger. Du skal handle med fornuft og lade dine følelser fare, især eventuel medlidenhed, og ikke give efter og være venlig eller positiv stemt overfor ændringer, som han eller hans familie eller barnet foreslår. En smule venlighed kan gøre dig blød i knæene, selvom du ved af erfaring, at intet vil ændre sig positivt. 


Det er dig, og kun dig alene, som tager beslutning om at aflyse kontaktmødet med ham og barnet. Dine særlige forhold kan du fremlægge ved et planlægningsmøde hos advokaten skriftligt og med et kopi, et kopi som kan dokumentere din aktivitet og begrundelse for foreslåede ændringer.


Det vil være skadeligt for dig, hvis du forsøger at være positiv og åben for psykopatens forslag og ønsker, uden at du har det skriftligt og får tid til at rådføre dig med din advokat. Du er desværre trunget til at behandle ham som den psykopat han er. Du kan få rådgivning af psykologen og af en advokat.

Loven giver psykopaten ret til, og ikke pligt til at se dit barn. Du bør ikke spærre af for denne ret. Det er ham, som skal handle, hvis han vil benytte sin ret til at se barnet. Vedrørende mødestedet, må du vælge et neutralt sted.

Kan aftaler klares over email, som er mere sikker, er det fint, men det er erfaringsmæssigt meget sjældent. Mymdighederne ønsker, at I begge skal vise samarbejdsvillighed. Det kan løses, ved at du informerer Statsamt om hvad du har gjort indenfor samarbejdet. Det er samarbejde, hvis I skriver f.eks til hinanden hver 5. uge, hvis der er noget aktuelt. Er der ikke det, skal du ikke modtage nogen form for kontakt i den mellemliggende tid.


Ved sygdom sørger den som har barnet, at en læge kontaktes. Aftaler om ferier jul etc. skal nedfældes skriftligt, evt. med hjælp fra statsamt. De skal naturligvis overholdes. Det ses ofte, at e-mail som du afsender ikke besvares, derfor må du sætte deadline på.


De eventuelle økonomiske forhold skal fremstå klart og på skrift og i to eksemplarer. Få advokaten ind over. Der kan være mange små og store tvivlsspørgsmål. De må løses når de melder sig hos barnet.Hvorfor bør du være så firkantet.?

Du er under et stort pres fra psykopatens side og dennes familie. Du er under stort psykisk pres fra barnets side, og fra skolens side. Psykopaten er brilliant til at fremlægge sagen til sin egen fordel, ligesom han vil være god til at præge barnet imod dig, og herved skade barnet samt dig


Du er en målskive for psykopaten, hvis ikke.....

Hvis du ikke afbryder mest mulig din forbindelse med ham, kan du kan opleve, at du nærmest bliver tæppebombet via telefon, sms, breve, hvor du får at vide, at du er en rædselsfund kvinde og dårlig mor. Han anklager dig for  mange ting, som du ikke har gjort. Du føler dig skyldig, da der altid vil være en gran af sandhed i det han siger, men kun et gran. Skyld giver den anden kontrol. Psykopaten søger efter huller, så din modstand kan nedbrydes. Resultatet er, at du bruger masser af energi på at forsvare dig.


Psykopaten forsvarer sig ikke. 

Et forsvar fremkommer ved at der fremkommer en bebrejdelse, en anklage. Psykopaten vil derfor ikke høre på dig, da han intet vil indrømme, ikke engang gå til at forsvare sig selv, han starter derfor et angreb, hvor han vil producere nye anklager og f.eks. komme ind på, at du ikke prioriterer, at give barnet kærlighed, men at du laver alt mulig andet eller bruger ekstraordinære børnebidrag på alt andet end på barnet.- selv om det fra lovens side ikke er nogen regel omkring dette spørgsmål. 


Advokat.

Da psykopaten er dygtig og veltalende, kan det være svært for dig at virke lige så godt argumenterende og klar, som psykopaten. Derfor bør du have en advokat samt gode skriftige eksempler på dine påstande, som kan modbevise psykopatens krav, men der vil altid være en rest tilbage,som kan påvirke sagen. Han kan også påvirke statsamt, så de tager hans parti, derfor er en advokat nødvendig. Det samme gælder naturligvis, hvis det skulle komme til en retssag.


Skriftlige aftaler fastholdes.

Bytteaftaler vedrørende

pasning må ikke indgåsBarnets tarv

Er psykopaten stærk, vil han vise stærk kontrol. Psykopaten har mangel på empati, dvs her en mangel på kærlig omsorg overfor barnet. Psykopaten spiller kraftigt på sin omsorg for barnet, hvilket ofte lyder hult og søgt.

Du vil blive bragt i vanskelige situationer, fordi barnet påvirkes af psykopaten, det kan du ikke gøre noget ved. men du bør være klar over, at barnet kan blive talerør for psykopaten, og psykopaten kan overføre sine rævekager via barnet til dig.

Husk det er sjældent barnet, som vil tale eller handle negativt mod dig. Barnet søger at være solidarisk med jer begge. Du kan let føle en skylfølelse, selvom der intet er at føle sig skyldig overfor.


Psykologen kan undværes, hvis du erhverver dig en dyb erkendelse af de fleste aspekter i din situation, og har en fast plan omkring handling. Du må behandle psykopaten pinlig korrekt, og tænke som en advokat. dvs. korrekt, kort og skriftligt, hvis du skal have noget som helst igennem hos psykopaten. Normalt er det svært at få nogen indrømmelser fra ham, der skal ofte en dom til, henstillinger er ikke altid nok, og selv efter dommen kan han undlade at følge den.
Sammenfatning

1) Ved at have et barn med dig, har psykopaten nye stærke muligheder for kontrol af dig og dit liv.


2) Et barn vil påvirke dig og dine følelsesmæssige håb om at få psykopaten tilbage, da omsorgen for barnet, hvor du ønsker at barnet også har en god relation til faderen blandes med dine egne følelser om at blive fri for faderen.


3) Dine fornuftsmæssige bestræbelser på at komme væk fra psykopaten vil være alvorlig truet, da din omsorg for barnet vil opleves som det vigtigste, (barnet er gidsel) hvilket medfører, at du vil være svag overfor ønsker og indblanding fra faderes side, som ikke er sen til at benytte din svaghed.


Har du erkendt denne situation, kan du søge råd og vejledning af en professionel,  som også kan fungere som tovholder, når du fører dine handlinge ud i livet. Psykopati orienterede psykologer kender til de skader, som du har og barnet kan få, når det har samkvem med en psykopat. Psykopater kan finde på at svine x konen til med ord som ludder, dårlig mor og det som er værre. Selvom x konen ved, at der ikke er skyggen af sandhed i udsagnene, påvirker det hende i stor grad alligevel, så hun bliver nervøs for, hvad han kan finde på næste gang, han ønsker at bagtale x konen overfor hende, og overfor bekendtskabskredsen. Barnet bliver også påvirket af psykopatens mudderkastning, især når det bliver lidt større.